Integritetspolicy Svenska Re

Inledning

Denna integritetspolicy tillämpas när Svenska Re AB (nedan Svenska Re)
med organisationsnummer 556153–3661 och dess verksamheter behandlar
dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbehandling
Svenska Re är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi
behandlar i vår verksamhet. Med begreppet ”behandling” avses all hantering
av personuppgifter som sker inom Svenska Re.

Denna policy förklarar hur Svenska Re samlar in och behandlar dina
personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter gentemot oss
och hur du kan göra för att utöva dessa. All behandling av personuppgifter
sker utifrån gällande lagstiftning samt de interna riktlinjer och rutiner som
gäller inom Svenska Re. Behandling kan också komma att göras av annan part
på uppdrag av Svenska Re, läs mer om detta under punkten “anlitande av
underleverantörer”.

Personuppgiftsbehandling inom Svenska Re

Nedan följer för vilka ändamål Svenska Re behandlar personuppgifter,
kategorier av personuppgifter som behandlas, rättslig grund och hur länge
dina personuppgifter lagras hos oss. Svenska Re samlar bara in
personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med
personuppgiftsbehandlingen.

Rehabilitering

 • Ändamål och behandlingar som utförs
  Dina personuppgifter behandlas för att säkerställa en god och säker vård. Behandling sker för journalföring och kvalitetsuppföljning. Vi hanterar information du lämnat samt information från andra vårdgivare om du samtyckt till det. Avseende kvalitetsuppföljning behandlar vi personuppgifter för att hantera synpunkter, klagomål och avvikelser. Vi behandlar även uppgifter för administration och för hantering av fakturor och betalning. Uppgifter hanteras också vid registrering i nationella kvalitetsregister.
 • Kategorier av personuppgifter
  Namn, personnummer, adress, uppgifter om anhöriga, hälsouppgifter, telefonnummer, e-post.
 • Rättslig grund
  Rättslig förpliktelse.
 • Lagringsperiod
  Patientjournaler sparas i minst tio år från sista journalanteckningen.

Cookies

 • Ändamål och behandlingar som utförs
  Cookies är mycket små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vi använder cookies till olika ändamål och för att kunna förbättra din onlineupplevelse på vår webbplats. Läs mer om för vilka ändamål vi använder cookies på vår hemsida under fliken “Uppdatera cookieinställningar”: Genom att besöka www.svenska-re.se godkänner du att cookies lagras på din dator.
 • Kategorier av personuppgifter
  Tillfälligt ID-nummer samt den tidsangivelse som du som besökare tilldelas vid besök på vår hemsida.
 • Rättslig grund
  Samtycke och intresseavvägning.
 • Lagringsperiod
  Du kan ändra dina inställningar och avaktivera vissa typer av cookies som ska lagras på din dator när du surfar på vår webbplats. Du kan också ta bort alla cookies som redan är lagrade på din dator, men kom ihåg att radering av cookies kan hindra dig från att använda delar av vår webbplats.

Kommunikation

 • Ändamål och behandlingar som utförs
  Behandling sker för att kunna skicka ut information. Avser återbud, ändringar, inbjudningar och information om verksamheten samt digitala utskick till dig via e-post och sms.
 • Kategorier av personuppgifter
  Namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Rättslig grund
  Intresseavvägning och i vissa fall samtycke.
 • Lagringsperiod
  När samtycke återtas eller så länge som uppgifterna är nödvändiga utifrån de ändamål för vilket de samlades in.

Samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, var på personuppgiftsbehandlingen upphör om det inte finns en annan rättslig grund som stöd för behandlingen, exempelvis intresseavvägning.

Sekretess och tystnadsplikt

Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifter till exempelvis myndigheter. Vi lämnar aldrig ut mer uppgifter än vad som är nödvändigt.

För hälsouppgifter gäller sekretess och tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom olika säkerhetsåtgärder, exempelvis behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter. Vi utför regelbunden kontroll av användarbehörigheter och logguppföljning i journalsystem.

Anlitande av underleverantörer

Uppgifter som behandlas på Svenska Re kan komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till organisationer eller personer utanför Svenska Re. Svenska Re vidtar rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert vid delning eller överföring av uppgifter till utomstående. Vid kontakt genom våra digitala tjänster sparas vissa konversationer, detta för att du som patient och vi ska kunna gå tillbaka och följa upp samtalshistorik.

För tillhandahållandet av vissa tjänster har Svenska Re anlitat underleverantörer. Vi använder oss bara av tillförlitliga IT-lösningar och leverantörer. Leverantörens skyldigheter gentemot Svenska Re i förhållande till GDPR styrks via tydliga avtal och i förekommande fall genom personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantörsinformation sparas så länge leverantören är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst i 6 månader sparas enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen.

Överföringar till tredjeland (länder utanför EU/EES)

Svenska Re eftersträvar att i största möjliga mån behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

I det fall personuppgifter förs utanför EU/EES säkerställer Svenska Re att skyddsnivån för dina uppgifter är i enlighet med vad som gäller inom EU/EES genom att lämpliga tekniska, organisatoriska och legala åtgärder vidtas. I samband med att vi samlar in information för att analysera trafiken på vår webbplats och hur våra besökare använder den använder vi oss av en leverantör i USA. Leverantören lever upp till de krav som gäller enligt EU-US Privacy Framework.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av Svenska Re, ett så kallat registerutdrag. Om du har frågor om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter har du alltid möjlighet att höra av dig till vårt dataskyddsombud, lovisa.kronsporre@imrab.se.

Du har rätt att vända dig till Svenska Re för att:

 1. få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och om det händer något med dina personuppgifter som gör att du kan påverkas negativt (rätt till information)
 2. begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift (rätten till rättelse)
 3. begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter (rätten till radering och begränsning)
 4. invända mot behandlingen (rätten att invända mot behandling)
 5. om behandling av personuppgifter sker med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till Svenska Re
 6. du har rätt att få personuppgifterna överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (rätten till dataportabilitet)
 7. klaga på behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Om du begär att få ett registerutdrag, och/eller har invändningar enligt någon/några av punkterna 1 – 6 ovan, prövar Svenska Re din begäran/invändning. I vissa fall kan Svenska Re inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa vilket kan bero på ett avtalsförhållande eller att Svenska Re har en lagstadgad skyldighet att behandla uppgifterna.

Om du önskar lämna ett klagomål avseende Svenska Re behandling av personuppgifter kommer du i kontakt med IMY via:

 • E-post: imy@imy.se
 • Telefon: 08-657 61 0
 • Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Läs mer om detta på IMYs hemsida: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter om hur dina personuppgifter behandlas hos oss, hur uppgifter skyddas eller ifall du önskar inkomma med en begäran avseende dina personuppgifter vänder du dig till: info@svenska-re.se eller till vårt dataskyddsombud lovisa.kronsporre@imrab.se.

Svenska Re är certifierade enligt ISO 9001: 2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard.

STOCKHOLM

Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm

GRAN CANARIA

Rocas Rojas
35100 San Agustín
Gran Canaria, Spanien

KONTAKTA OSS

Telefon
08-20 55 10

E-post
info@svenska-re.se

Uppdatera cookieinställningar

© Svenska Re 2023